Menu Zamknij

Przykład siódmy użytecznego narzędzia Excel

Jest to narzędzie dokonujące sumowania sygnałów od 20 źródeł w 40 000 (!) punktów przestrzeni. Zadanie to z pewnością przerasta możliwości nawet biegłego rachmistrza z kalkulatorem…

Każde ze źródeł jest opisywane za pomocą kilku podstawowych parametrów; wśród nich znajduje się położenie źródła w umownym układzie współrzędnych (rubryki „odległość x lub y”). Podaje się kierunek promieniowania anteny, a charakterystyki promieniowania (te same, o których była mowa w przykładzie 3) wprowadza się do odpowiednich kolumn arkusza charakterystyki, widocznego na zakładkach w dolnej części ekranu.

Po naciśnięciu przycisku „Twórz rysunek” rozpoczyna się kilkuminutowy proces obliczeń sumy sygnałów dla każdego ze wspomnianych 40 000 punktów (są to kwadraty terenu wokół stacji radiowej, każdy o boku 0,5 m). Do tego celu stworzony został program w wewnętrznym języku VBA/Excel, zapisany wewnątrz skoroszytu.

Wyniki obliczeń, będące sumą sygnałów uwzględniającą charakterystykę, położenie i ukierunkowanie anteny, a także moc promieniowania radiowego, są zapisywane do poszczególnych komórek tabeli.

Spojrzenie na taką tabelę przy odpowiednio małym powiększeniu daje ciekawy efekt: wyniki wpisane do poszczególnych komórek przekraczają pewna wartość graniczną (wynika z przepisów prawa) lub jej nie przekraczają – całość układa się we wzorek, który odpowiada kształtowi obszaru, w którym ta wartość graniczna jest przekroczona (rys.).

Jednak taka ilustracja nikomu nic by nie mówiła, konieczne jest uzyskanie obrazka dającego się wprost nanieść na mapę terenu.

Do tego celu wykorzystano ponownie wykresy radarowe Excela, jednak w jeszcze bardziej nietypowy sposób, niż opisywałem w przykładzie 3. Tym razem wykres zawiera aż 200 serii danych, co jest swoistym rekordem wśród znanych mi aplikacji. Jeżeli każdą z kolumn wyników zawartej w tabeli „tabela_danych” przypisać do jednej serii danych na wykresie radarowym, powstaje obraz jak na kolejnej ilustracji:

Okręgi koloru szarego określają odległości od anteny „zerowej”; tu odległości te są ograniczone do 100 m, bo mniej więcej taki promień ma obszar terenu, w którym wystąpi przekroczenie wartości granicznej.

Tego rodzaju wykres, potraktowany jako obraz metaplikowy, może być przeniesiony do aplikacji graficznej i wykorzystany do projektowania. Pokazuje to przykład, na którym kolorem czerwonym, zielonym i błękitnym obrysowano trzy różne strefy; każda z nich została uzyskana za pomocą opisywanego tu skoroszytu Excel.

Przykład szósty użytecznego narzędzia Excel

Narzędzie ekscelowe pozwala na ogromne ułatwienie pracy projektanta instalacji zapewniającej łączność radiową (np. GSM) we wnętrzu dużego obiektu w rodzaju centrum handlowego. Specyfiką takiego projektu jest silne rozgałęzienie instalacji, a przez to zależność poziomu („siły”) sygnału w jednej antenie od wszystkich…

Czytaj…

Przykład ósmy użytecznego narzędzia Excel

Przykład dotyczy złożonego zadania projektowego, w którym należało dobrać ponad sto stacji radiowych i zestawić w różny sposób ich parametry. Różnorodność zestawienia wynikała z faktu, że różne cechy projektowanej sieci były potrzebne różnym komórkom organizacyjnym Zamawiającego. Ostatecznym wynikiem pracy była między…

Czytaj…

Przykład dziewiąty użytecznego narzędzia Excel

Jest to wcześniejszy chronologiczne przykład aplikacji inżynierskiej pomagającej w projektowaniu – a „na roboczo”: w trzymaniu porządku i niepogubieniu się – przy ważnym przedsięwzięciu logistycznym. Pominę opis zagadnienia; różnica między tym przykładem a poprzednim polega na znacznym „nasyceniu” skoroszytów wbudowanymi programami w…

Czytaj…

Przykład dziesiąty użytecznego narzędzia Excel

Ten przykład stanowił o tyle złożoną aplikację ekscelową, że posługiwał się mało znanym standardowym dodatkiem o nazwie Solver. Jest to moduł służący do rozwiązywania pewnej klasy problemów heurystycznych. W tym przypadku rzecz dotyczyła przydzieleniu każdej spośród 36 stacji radiowych zestawu kanałów…

Czytaj…

Przykład jedenasty użytecznego narzędzia Excel

Także i ten przykład ilustruje powtarzalne narzędzie inżynierskie (zapisane w postaci szablonu) wykonujące za człowieka szereg złożonych obliczeń. Co ważne, robi to bez pomyłki i nie „przymyka oczu” na zbliżenia obliczonych wartości do pewnych granic określonych przez przepisy. Efekt wydajnego uzyskania…

Czytaj…

Przykład dwunasty użytecznego narzędzia Excel

Jest to użyteczna aplikacja będąca pewną odmianą bazy danych. Obsługa tego narzędzia musiała być jednak prowadzona przez osobę zupełnie niezwiązaną z informatyką, bazami danych itp., lecz jedynie w podstawowy sposób obsługującą kilka programów – była to moja Żona. Cele postawione przede…

Czytaj…

Przykład trzynasty użytecznego narzędzia Excel

Była to bardzo rozbudowana aplikacja techniczna służąca do optymalizacji wyboru rozwiązania projektowego. W największym skrócie: stacje radiowe mogą być rozmieszczane w całym kraju, jednak w pobliżu granicy podlegają zakłóceniom o znanych właściwościach. Jak poradzić sobie z tymi zakłóceniami? Możliwy jest: wybór…

Czytaj…

Przykład czternasty użytecznego narzędzia Excel

Przykład zaczyna się od ilustracji efektów działania pierwszego narzędzia ekscelowego opracowanego w ramach pewnego zadania. Wobec wcześniejszych przykładów, ta złożona aplikacja inżynierska stanowi tylko dopełnienie opisów. Zastosowano w niej bowiem łącznie wszystkie „chwyty” omówione w poprzednich przykładach. Ponadto znalazły się w niej…

Czytaj…

Przykład piętnasty użytecznego narzędzia Excel

Ostatnio stworzonym narzędziem inżynierskim w Excelu jest aplikacja mająca na celu optymalizację rozwiązań antenowych stacji pewnej sieci radiokomunikacyjnej. Znów posłużyłem się wykresami radarowymi, programem w VBA, przyciskami, zdalnymi odwołaniami do innych skoroszytów itp. Elementy te są widoczne na przykładowych zrzutach (poniżej):…

Czytaj…

Przykład szesnasty użytecznego narzędzia Excel, na razie ostatni

Ostatni przykład efektownie rozszerza zagadnienie opisane w przykładzie 7. Tam wyniki – rozkład pola wokół zbioru 20 anten – były rysunkami utworzonymi za pomocą „sprytnego” wykresu. W innym zagadnieniu związanym z analizą rozkładu pola, problem był postawiony inaczej. Nie było istotne…

Czytaj…

Podobne artykuły:

Zostaw komentarz

Translate/Переводить »